Оцінка Екологічного Стану Підприємства - Екологічний Аудит - ЦЛДД
20 марта, 2018

Аудит екологічний

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Аудит Екологічний

Слід зазначити, що в наш час кожне підприємство бажає забезпечити свою діяльність та власне виробництво продукції Екологічним аудитом, який у свою чергу спрямований на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб'єктів господарювання.

Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Мета проведення Екологічного аудиту

Екологічний аудит проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності.

Основні завданнями екологічного аудиту

- збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту;
- встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
- оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
- оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту.

Конкретні завдання екологічного аудиту

У кожному окремому випадку визначаються замовником, виходячи з його потреб, відповідно до законодавства України, характеру діяльності об'єкта екологічного аудиту.

Форми екологічного аудиту

Добровільний – Обов`язковий - Внутрішній - Зовнішній
подробнее

Екогічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов'язковим.
Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту.
Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у таких випадках:
- банкрутство;
- приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності, крім визначених законом випадків;
- передача або придбання в державну чи комунальну власність;
- передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;
- створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;
- екологічне страхування об'єктів;
- завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;
- в інших випадках, передбачених законом.

Екологічний аудит поділяється на внутрішній та зовнішній.
Внутрішній екологічний аудит об'єкта проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління ним, для власних потреб.
Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих суб'єктів.

Оформлення результатів екологічного аудиту
подробнее

Звіт про екологічний аудит
Результати екологічного аудиту подаються у формі Звіту про екологічний аудит, який має містити:
- загальні відомості про об'єкт та замовника екологічного аудиту;
- підстави для проведення екологічного аудиту, його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт;
- відомості про виконавців екологічного аудиту;
- перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит;
- характеристику фактичного стану об'єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності, систем екологічного управління, стану природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизація, придатність; відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;
- висновки екологічного аудиту щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів;
- відомості щодо підприємств, установ, організацій та осіб, яким надається звіт.

Звіт про екологічний аудит може містити рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей.
Звіт про екологічний аудит є власністю його замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень.
Висновки обов'язкового екологічного аудиту враховуються при визначенні умов приватизації об'єктів державної власності, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку, екологічного страхування об'єктів, що здійснюють таку діяльність, передачі або придбанні об'єктів у державну власність та в інших випадках, передбачених законодавством.

Враховуючи вище зазначене, спеціалісти та фахівці Центру ліцензування та дозвільної документації впевнено допоможуть Вам здійснити кваліфіковану оцінку екологічного стану на підприємстві (Екологічний аудит) в т. ч. сформувати та підготувати документацію, спрямованої на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб'єктів господарювання

Звертаємо вашу увагу! У багатьох випадках провадження господарської діяльності з врахуванням вимог чинного законодавства, є необхідність в оформлені інших документів, які необхідні для здійснення поточної діяльності підприємств:
- розробка ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє природне середовище);
- Дозвіл на викиди в атмосферу (Стаціонарними джерелами);
- Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи;
- Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки;
- Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Консультування щодо порядку навчання з питань охорони праці;
- Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки;
- Атестація робочих місць за умовами праці

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

1. Проведення юридичної консультації з питань екологічного аудиту, а також об’єктивне оцінювання
доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного
управління та інформації з питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього
природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.
2. Юридична та екологічна допомога у встановлені характеристик фактичного стану об'єкта
екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності,
систем екологічного управління, стану природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час
установлення, амортизація, придатність; відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи
стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному
середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на
предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;
3. Підготовка висновку екологічного аудиту у разі виявлення невідповідностей екологічних
характеристик об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів;
4. Підготовка Звіту про екологічний аудит може з рекомендаціями щодо заходів, які необхідно вжити
для усунення виявлених невідповідностей;

5. Усунення виявлених екологічних недоліків шляхом оформлення дозвільної документації,
виконання нормативно-екологічних документів та інших способів та прийомів за допомогою яких
екологічний аудит на підприємстві спрямує підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності
діяльності суб'єктів господарювання.

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість екологічного
аудиту та сприяння підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб'єкта
господарювання.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів
проведення робіт, надання послуг) до наших фахівців не є автоматичною згодою на проведення
екологічного аудиту - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого
проведення екологічного аудиту.
Процес підготовки до проведення екологічного аудиту розпочнеться після підписання Вами договору про
співпрацю або надання юридично-правових послуг.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію