Законодавство - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі
20 марта, 2018

Законодавство

НПА дозвільної та ліцензійної сфери діяльностей

Дозвільна система у сфері господарської діяльності — сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру.

Дозвільні органи — суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Документ дозвільного характеру — дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру (далі — об’єкт), — природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб’єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об’єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід).

Принцип мовчазної згоди — принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

Відповідно до ч.3 ст. 91 Цивільного Кодексу України,юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).
Ліцензія — запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Ліцензування — засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.
Видача ліцензії — внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Здобувач ліцензії — суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов.
Ліцензіат — суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;
Ліцензійні умови — нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР стаття 42

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV стаття 91

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436–IV стаття 14

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ліцензування видів господарської діяльності»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-VIII (Припинення дії відбудеться 01.01.2019р.)

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 7 грудня 2016 р. № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 серпня 2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 січня 2010 р. N 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 грудня 2023 р. № 1278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з  управління небезпечними відходами»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 липня 2016 р. № 445 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 листопада 2015 р. № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської діяльності»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 18 листопада 2015 р. № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 2 грудня 2015 р. № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 грудня 2015 р. № 1168 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 грудня 2015 р. № 1186 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2015 р. № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 2 березня 2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 квітня 2016 р. № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 листопада 2016 р. № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 7 грудня 2016 р. № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯУ СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА від 04.04.2017 № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГПОСТАНОВА від 25.05.2017 № 683 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГПОСТАНОВА16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»