Посередництво у працевлаштуванні за кордоном - Центр Ліцензування
15 марта, 2018

Ліцензія на працевлаштування за кордоном

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Ліцензія на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 Ліцензійні умови які встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо.

Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Іноземний суб’єкт господарювання - іноземний роботодавець, який використовує найману працю, чи іноземний суб’єкт господарювання - посередник, який має право провадити посередницьку діяльність з працевлаштування за кордоном.
Інформація про умови праці - відомості про сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров’я та працездатність працівника в процесі праці, професійні вимоги до працівника, а також установлену тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, заходи у сфері соціального забезпечення відповідно до законодавства про працю держави працевлаштування, що повинні міститися в погодженому іноземним роботодавцем проекті трудового договору (контракту наймання), який повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України.
Клієнт ліцензіата - громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та уклали договір з ліцензіатом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном і користуються його послугами.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та “Про зайнятість населення”.

Документи, що подаються для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

1. Заява про отримання ліцензії;
2. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії (у двох екземплярах);
3. Відомості за підписом здобувача ліцензії - суб’єкта господарювання (додаток 3) про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
4. Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в державі місцезнаходження;
5. Копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
6. Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;
7. Копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єкту господарювання - посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
подробнее..

8. Інформація, засвідчена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає);
9. Копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним суб’єктом господарювання чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх профоб’єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або засвідчена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (угода) не укладався (укладалась);
10. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання. Невід’ємним додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є проект трудового договору, погоджений іноземним роботодавцем;
11. Завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання - посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
12. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний територіальний орган ДФС);
13. Інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії;
14. Довіреність на уповноваженого представника

Документи, визначені у підпунктах 4-7 цього пункту, повинні бути засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).
Копії документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені.

Порядок оформлення ліцензії

1. Проведення юридичної консультації з питань ліцензування господарської діяльності з
посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про
отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном, а також визначення переліку
організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження
діяльності посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
3. Подання пакету документів для розгляду уповноваженого органу та отримання ліцензії на
провадження господарської діяльності посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
4. Оформлення ліцензії в терміни 10 робочих днів з моменту формування повного пакету документів
для отримання ліцензії;

5. Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності посередництва у працевлаштуванні за
кордоном;

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення
ліцензії.
Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших
фахівців не є автоматичною згодою на оформлення ліцензії посередництва у працевлаштуванні за
кордоном - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення ліцензії.
Процес ліцензування розпочнеться тільки після підписання Вами договору про співпрацю або юридично-
правових послуг отримання ліцензії.

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію