Про оцінку впливу на довкілля (ОВД) - Центр Ліцензування та Дозвільної Докуменітаціі

Про оцінку впливу на довкілля (ОВД)

18 грудня 2017 року, введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною Радою України від 23.05.2017 (№ 2059-VIII) (далі по тексту - Закон). Закон впроваджує європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (далі по тексту - ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу», що в свою чергу втратила чинність.

Крім того, Закон впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також дозволяє забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов’язань.

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямовані на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до даного Закону терміни вживаються та застосовуються в такому значенні:

Вплив на довкілля (далі - вплив) – будь - які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів;

Громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи;

Планована діяльність - планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Уповноважений територіальний орган - обласні, міські Київська та Севастопольська державні адміністрації (відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів;

Уповноважений центральний орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Термін "Єдина державна електронна системи у сфері будівництва" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Відповідно до Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.

Також на виконання вимог Закону Кабінет Міністрів України прийняв:

- Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля; (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»). Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту 22 частини другої та пункту 14 частини третьої статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” Кабінет Міністрів України постановляє та затверджує:

критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, згідно з додатком 1;
критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з додатком 2.

- Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля; (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»). Відповідно до частини дев’ятої статті 7 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” Кабінет Міністрів України постановляє та затверджує «Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля (далі по тексту - Порядок)». Порядок визначає механізм проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (далі - планована діяльність).

У вище зазначеному Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про оцінку впливу на довкілля” (далі - Закон).

Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган забезпечує проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності шляхом:

- оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а в разі необхідності - оголошення про проведення повторних громадських слухань;
- проведення громадських слухань;
- розгляду, повного врахування, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій громадськості, отриманих під час громадських слухань;
- підготовки і оприлюднення шляхом внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля звіту про громадське обговорення.

- Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.(Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»). Відповідно до частини десятої статті 4, частини десятої статті 9 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” Кабінет Міністрів України постановляє та затверджує:

Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля;
Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Враховуючи вище зазначені порядки та критерії, визначаємо, що оцінка впливу на довкілля (ОВД), або оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.

Вплив на довкілля — будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров'я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об'єктів, історичних пам'яток та інших матеріальних об'єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об'єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

Проведення ОВД майбутньої господарської, і іншої діяльності на довкілля сприяє ухваленню екологічно грамотного управлінського рішення про реалізацію наміченої господарської і іншої діяльності за допомогою визначення можливих несприятливих дій оцінки екологічних наслідків, обліку громадської думки, розробки заходів зі зменшення і запобігання дій.

Методологія ОВД дістала своє визнання майже в усіх розвинених країнах. У червні в 1988 р. була введена в дію Директива ЄС № 337/85 «Оцінка впливу деяких державних і приватних проектів господарської діяльності на навколишнє середовище». Відповідно до неї, для країн — членів ЄС обов'язковим є проведення ОВД до видачі дозволу на здійснення всіх великих проектів, що можуть спричинити негативний вплив на навколишнє середовище.

Раніше в Україні таку роль відігравала «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС), відповідно до законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» та Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».

З 18 грудня 2017 року набув чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який фактично скасовує дію закону України «Про екологічну експертизу» та вводить новий, більш сучасний та європейський порядок проведення оцінки впливу на довкілля. Без наявності висновку про оцінку впливу на довкілля суб'єкт господарювання не має права здійснювати заплановану діяльність.

Учасники ОВД (Оцінки впливу на довкілля)

У процедурі ОВД беруть участь замовник, виконавець робіт з оцінки впливу і громадськість.

Замовник — юридична або фізична особа, що відповідає за підготовку документації по запланованій діяльності відповідно до нормативних вимог, що пред'являються до даного виду діяльності оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Виконавець робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище — фізична або юридична особа, яка здійснює проведення оцінки впливу на довкілля, якому замовник надав право на проведення робіт з оцінки впливу на довкілля. Виконавець відповідає за повноту і достовірність оцінок, відповідність їх екологічним нормативам і стандартам.

Уповноважений територіальний орган - обласні, міські Київська та Севастопольська державні адміністрації (відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів.

Уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі - транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Вимоги до розробника:

✔ визначення характеристик стану довкілля в районі розташування об'єкта;
✔ аналіз видів, основних джерел і інтенсивності існуючої техногенної дії в даному районі;
✔ виявлення характеру, обсягу й інтенсивності передбачуваної дії проектованого об'єкта на компоненти навколишнього середовища в процесі будівництва і експлуатації;
✔ опис мети реалізації планової діяльності, можливі альтернативи, інше.

Принципи ОВД:

✔ застосування ОВД як інструмент формування рішень на початкових етапах проектування і доступність на цих же етапах інформації щодо проектних рішень для громадськості;
✔ розгляд у взаємозв'язку технологічних, технічних, соціальних, природоохоронних і економічних показників проектних пропозицій;
✔ альтернативність проектних рішень, формування нових варіантів;
✔ відповідальність замовника (ініціатора) діяльності за наслідки реалізації проектних рішень.

Замовник забезпечує фінансування всіх процедур ОВД.

ОВД може включати:

✔ визначення ресурсного потенціалу територій і фонового стану навколишнього природного середовища;
✔ розробку програми ОВД;
✔ оцінку альтернативних варіантів будівництва або господарської діяльності
✔ оцінку величини і тривалості потенційної дії проекту на навколишнє середовище;
✔ моніторинг дії реалізації проекту на навколишнє середовище;
✔ розробку заходів і заходів щодо зниження рівня дії на довкілля;
✔ громадські слухання;
✔ підготовку звітів з аналізу дії проекту на довкілля.
В матеріали з ОВД повинні включатися протоколи громадських слухань

Етапи проведення ОВД
Відповідно до методології Міжнародної організації з оцінки впливу, процес ОВД є послідовний перехід по наступних стадіях:
Скринінг (screеning), в рамках якого визначається, чи необхідно оцінювати проект з точки зору впливу на навколишнє середовище і наскільки детально.

Скоупінг (scoping) — виявлення проблем і сфер впливу, які видаються важливими, а також встановлення джерел інформації для ОВД. Оцінка альтернативних проектів, в результаті якої виявляється найбільш бажаний, сприятливий для навколишнього середовища спосіб досягнення заявлених у проекті цілей.

Оцінка впливу — визначення та прогнозування ступеня екологічного, біологічного і соціального впливу проекту.

На етапі оцінки впливу аналізуються кількісні показники впливу, а саме:
1. інтенсивність впливу (надходження забруднюючих речовин в одиницю часу)
2. питома потужність впливу (надходження забруднюючих речовин на одиницю площі)
3. періодичність впливу в часі (дискретне, безперервне, разовий вплив)
4. тривалість впливу (рік, місяць і т. д.)
5. просторові межі впливу (глибина, розміри і форма зони впливу)

Управління екологічним впливом — встановлення заходів, необхідних для усунення, мінімізації, або компенсації несприятливих наслідків від введення програм, реалізації проекту і т.д.

Оцінка значущості — визначення відносної важливості та прийнятності інших компонентів впливу на навколишнє середовище (наприклад, тих, які не можна елімінувати). Метою даного етапу є скорочення початкового списку впливів шляхом вибору тільки тих, які характеризуються найбільшою інтенсивністю і тривалістю. При цьому використовуються такі критерії значимості:

✔ значна за площею зона впливу
✔ вплив на особливо охоронювані території
✔ особливо небезпечне виробництво

Складання звіту про проведення ОВД

✔ ухвалення рішення — прийняття проекту або відмову від його реалізації, а також встановлення умов його здійснення
✔ нагляд за дотриманням приписаних умов здійснення проекту
✔ контроль ступеня впливу проекту на навколишнє середовище, а також ефективності заходів щодо зниження негативних наслідків.

Отримати висновок з ОВД. На практиці процес підготовки, проведення (діяльність) та отримання Висновку ОВД орієнтовно займає 4 календарних місяці.

Висновок з оцінки впливу на довкілля та інші результати оцінки впливу на довкілля протягом п’яти років з дня прийняття рішення про провадження планованої діяльності можуть бути використані для отримання інших документів дозвільного характеру, передбачених законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження.

Звернувшись до Центру ліцензування та дозвільної документації Ви гарантовано отримаєте кваліфіковану консультацію в проведенні оцінки впливу на довкілля, підготовка та оформлення необхідних документів, а також підбір та розробка альтернативних варіантів здійснення планової діяльності в умовах високих ризиків та загрози для довкілля.

Відповідальність та надійність – гарант успіху Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.