Ліцензія з управління небезпечними відходами
29 декабря, 2023

Ліцензія на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами

Ліцензування
Ліцензія з управління небезпечними відходами
Ліцензія на будівництво
Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відходів
Ліцензія на медичну практику
Ліцензія на психотропні речовини і прекурсори
Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями
Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на перевезення пасажирів автобусом
Ліцензія на перевезення пасажирів легковими авто
Ліцензія на перевезення пасажирів на таксі
Ліцензія на право роздрібної торгівлі пивом
Ліцензія на працевлаштування за кордоном
Ліцензія на торгівлю лікарськими засобами
Ліцензія на туроператорську діяльність
Дозвільна документація
Атестація робочих місць за умовами праці
Аудит екологічний
Аудит з охорони праці
Визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД
Висновок санітарно – епідеміологічної експертизи
Декларація відповідності з питань охорони праці
Декларація відповідності з питань пожежної безпеки
Декларація про утворення відходів
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на користування надрами
Дозвіл робіт підвищеної небезпеки
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Проектна документація ОВНС
Розробка технологічних регламентів діяльності з відходами
Розробка та Погодження Технічних умов ТУ
Сертифікат ЕВРО-5
Сертифікат про походження товарів форми СТ-1
Оцінка впливу на довкілля
Експорт / Імпорт відходів
Жовтий перелік відходів
Зелений перелік відходів
Реєстрація Торгової Марки. Бренд (ТМ)
Реєстрація ТОВ/ФОП
Реєстрація ТОВ
Реєстрація ФОП
Юридичний супровід

Ліцензія з управління небезпечними відходами

 

Господарська діяльність з управління небезпечними відходами здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому Законом України Про ліцензування видів господарської діяльності, з урахуванням особливостей, визначених Законом України Про управління відходами, та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 № 1278 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами (далі - Ліцензійні умови № 1278).

Дія Ліцензійних умов № 1278 поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які в повному обсязі або частково провадять чи мають намір провадити господарську діяльність з управління небезпечними відходами.

До господарської діяльності з управління небезпечними відходами належить:

 

1.   Комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів;

2. Збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшого їх експорту з метою їх оброблення або видалення. Отримання ліцензії виключно на операцію збирання відходів або на операцію зберігання відходів можливе, за умови наявності нотаріально посвідченого договоруміж експортером та особою, що відповідає за оброблення відходів, в якому визначено методи екологічно обґрунтованого управління відходами.

 

Не потребує отримання ліцензії  на здійснення комплексу операцій з управління небезпечними відходами:

1) діяльність з приймання та зберігання відходів, якщо протягом 1 (одного) року прийняті чи утворені відходи передаються суб’єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення комплексу операцій з управління небезпечними відходами, за умови подання суб’єктом господарювання звітної інформації (декларації) до інформаційної системи управління відходами;

Декларація про відходи. Власники відходів, діяльність яких призводить до утворення небезпечних відходів, або власники відходів, що не є небезпечними, річний обсяг утворення яких перевищує 50 тонн, один раз на рік подають декларацію про відходи.

2) діяльність із збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів у порядку визначеному законодавством;

3) діяльність аварійно-рятувальних формувань, пов’язана з ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

_________________________________________  

До видачі ліцензії обов’язковій перевірці підлягає відповідність матеріально-технічної бази здобувача ліцензії встановленим вимогам. Зазначена перевірка проводиться органом ліцензування за місцем провадження діяльності у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Підставою для проведення перевірки матеріально-технічної бази здобувача ліцензії встановленим вимогам є заява суб’єкта господарювання у сфері управління небезпечними відходами. (Наказ Міндовкілля № 729 від 31.10.2023 «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам)». Акт перевірки – оформлений у встановленому порядку документ, який складається уповноваженими посадовими особами Міндовкілля за результатами перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління з небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам.

Здобувач ліцензії на здійснення комплексу операцій з управління небезпечними відходами після отримання підтвердження відповідності матеріально - технічної бази встановленим вимогам за результатами перевірки подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії та пакет документів, визначений Ліцензійними умовами.

 

Документи, що подаються для отримання ліцензії з управління небезпечними відходами

 

1. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами за формою згідно з додатком 1 Ліцензійних умов № 1278;
2. Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі за формою згідно з додатком 3;
3. Копія паспорта громадянина України керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженої особи) із відміткою контролюючого органу щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);
4. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності, за формою згідно з додатком 4 разом із копіями документів (зокрема технічними паспортами), засвідченими підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість їх ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначені засоби, засвідченими підписом керівника суб’єкта господарювання, із зазначенням інвентарних номерів; 
5. Відомості про місця провадження господарської діяльності разом із копіями документів, що підтверджують право власності або їх оренди, за формою згідно з додатком 5. Після встановлення інформаційної взаємодії з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та наявності в ньому відповідної інформації про об’єкт нерухомого майна копії документів, що підтверджують право власності або оренди, не надаються;
6. Відомості про наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з додатком 6;
7. Відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення за формою згідно з додатком 7;
8. Відомості про наявність плану локалізації та ліквідації аварії та її наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;
9. Перелік небезпечних відходів із зазначенням кодів, наведених у додатках VIII, IX; до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, Національному переліку відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102, та переліку операцій з видалення відходів, на які отримується або розширюється дія ліцензії, що наведені в додатку 1 до Закону України “Про управління відходами”, та переліку операцій з відновлення відходів, на які отримується або розширюється дія ліцензії, що наведені в додатку 2 до Закону України “Про управління відходами”, згідно з додатком 8;
10. Копія повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 “Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 75, ст. 4554);
11. Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, за формою згідно з додатком 9;
12. Ситуаційна карта-схема розташування виробничих площ об’єкта оброблення небезпечних відходів, на яких провадитиметься господарська діяльність, із зазначенням потужностей для зберігання небезпечних відходів перед їх обробленням на місці провадження господарської діяльності, а в разі провадження діяльності із збирання та зберігання небезпечних відходів для їх подальшого експорту з метою оброблення або видалення - ситуаційна карта-схема розташування виробничих площ із зазначенням потужностей для зберігання небезпечних відходів на місці провадження господарської діяльності. У разі наявності декількох суб’єктів господарювання на одному місці провадження господарської діяльності схема повинна містити розмежування території кожного суб’єкта господарювання;
13. Технологічні регламенти (ТР) на здійснення кожної операції з управління небезпечними відходами за їх видами;
14. У разі отримання ліцензії або розширення провадження виду господарської діяльності в частині здійснення операцій збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшого їх експорту здобувач ліцензії (ліцензіат), крім документів, визначених підпунктами 1-8 пункту 6  Ліцензійних умов, подає копію нотаріально посвідченого договору між експортером та особою, що відповідає за оброблення небезпечних відходів, в якому визначено методи екологічно обґрунтованого управління відходами.

 

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення воєнного стану здобувач ліцензії (ліцензіат) до заяви про отримання ліцензії або розширення провадження виду господарської діяльності подає до органу ліцензування копії документів у паперовій або електронній формі, визначені додатком 6, а саме:

- Висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля

- Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- Дозвіл на спеціальне водокористування;

- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

 

Також, для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен дотримуватися кадрових, організаційних та технологічних вимог, визначених в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Як оформити ліцензію з управління небезпечними відходами?

ЯК ОФОРМИТИ ЛІЦЕНЗІЮ З УПРАВЛІННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ ?

 

Порядок оформлення ліцензії

 

1. Юридична консультація з питань ліцензування провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами  (згідно із запланованою діяльністю), а також визначення переліку організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження діяльності з управління небезпечними відходами; 

3. Юридичний супровід у встановлені правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля у процесі прийняття рішення про провадження господарської діяльності. Отримання Висновку оцінки впливу на довкілля (ОВД) або провадження планової діяльності;

4. Формування вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії           на провадження діяльності з управління небезпечними відходами; 

5. Отримання підприємством ліцензії з управління небезпечними відходами;

 

Скільки коштує оформлення ліцензії на небезпечні відходи ?

 

Зверніться до наших спеціалістів за юридичною консультацією, отримайте орієнтовний кошторис порядку формування переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.

 

Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів)             до наших фахівців та спеціалістів не є автоматичною згодою на оформлення ліцензії з управління небезпечними відходами - ці дані надаються Вам на безкоштовній основі, формування переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії з управління небезпечними відходами.

 

 

З повагою,

Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

Заявка на консультацію