Управління «поводження» відходами в Україні, нові норми регулювання управління відходами

Управління «поводження» відходами в Україні, нові норми регулювання управління відходами

9 липня 2023 року набув законної чинності новий Закон України «Про управління відходами» № 2320 — IX (надалі – «Закон»), прийнятий 20 червня 2022 року.

Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище.

Тобто, даним Законом регулюються відносини, пов’язані із запобіганням утворенню та з управлінням відходами, що утворюються в Україні, а також з управлінням відходами, що перевозяться через територію України, вивозяться за її межі та ввозяться в Україну з метою відновлення, у тому числі рециклінгу.

Регулювання відносин, пов’язаних з управлінням відходами, що містять метали чи їх сплави, вироби з металу, здійснюється згідно з цим Законом з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про металобрухт».

Дія цього Закону не поширюється на:

 1. газоподібні речовини, у тому числі невловлювані, що викидаються безпосередньо в атмосферне повітря;
 2. радіоактивні відходи;
 3. вибухові речовини військового та цивільного призначення, виведені з експлуатації;
 4. незабруднений ґрунт та інші природні матеріали, видобуті під час проведення будівельних робіт, за умови що такі матеріали використані у будівництві у своєму природному (первісному) стані на місцевості, в якій їх було добуто;
 5. побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, обіг яких регулюється Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», крім тих, до яких застосовуються операції спалювання, захоронення або які використовуються для біогазу та компосту;
 6. речовини, призначені для використання як кормові матеріали відповідно до Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», які не є побічними продуктами тваринного походження, не призначені для споживання людиною;
 7. стічні та дренажні води.

Що включає в себе Ієрархія управління відходами?

Ієрархія управління відходами впроваджується центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою (у порядку пріоритетності):

управління відходами

Класифікація відходів

Відповідно до Закону України «Про управління відходами» відходи поділяються на два класи:

 1. небезпечні відходи
 2. відходи, що не є небезпечними

Класифікація здійснюється відповідно до Національного переліку відходів і Порядку класифікації відходів з урахуванням Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними (додаток 3 до Закону).
Національний перелік відходів і Порядок класифікації відходів затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102.
Національний перелік відходів підлягає перегляду кожні три роки.

За яких умов здійснюється припинення статусу відходів?

Статус відходів може бути оголошено суб’єктом господарювання припиненим, якщо такі відходи пройшли операцію з відновлення, відповідають критеріям оголошення припинення статусу відходів та дотримано сукупність таких умов:

 1. Речовина, матеріал або предмет використовується для певних цілей та відповідає законодавству, технічним регламентам і стандартам, що застосовуються до продукції;
 2. Використання речовини, матеріалу або предмета не призведе до негативного впливу на здоров’я людей або навколишнє природне середовище;
 3. Існує ринок або попит на таку речовину, матеріал або предмет як товар.

Обсяг відходів, щодо яких оголошено припинення статусу відходів, враховується для виконання показників відновлення лише за умови, що операції з відновлення проведені відповідно до вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері управління відходами.

Критерії оголошення припинення статусу відходів, порядок оголошення припинення статусу відходів та перелік видів відходів, щодо яких може бути оголошено припинення статусу відходів, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 р. № 827 «Деякі питання оголошення припинення статусу відходів».

Операція з відновлення відходів, достатня для оголошення припинення статусу відходів, може бути найпростішою з тих, що застосовується до відповідного виду відходів, зокрема демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування.

Що таке Побічні продукти, а не відходи?

Речовини, предмети, що утворюються при виробництві основної продукції і не є метою даного виробництва, але придатні як сировина в іншому виробництві чи для використання як готова продукція, розглядаються як побічні продукти, а не відходи, у разі дотримання сукупності умов визначених ст. 9 Закону України «Про управління відходами».

Хто власник відходів?

Суб’єктами права власності на відходи є фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава. Іноземці, особи без громадянства можуть набувати право власності на відходи відповідно до закону.

Хто є Суб’єктами у сфері управління відходами?

Суб’єктами у сфері управління відходами є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, діяльність яких призводить до утворення відходів, а також суб’єкти господарювання у сфері управління відходами.

Суб’єкт господарювання у сфері управління відходами — юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює збирання, купівлю, зберігання, перевезення, відновлення та/або видалення відходів відповідно до законодавства.

Система управління побутовими відходами — комплекс заходів із збирання, перевезення та оброблення побутових відходів, включаючи створення та забезпечення діяльності об’єктів, нагляд за ними та подальший догляд за об’єктами видалення побутових відходів, а також діяльність суб’єктів господарювання, що здійснюють окремі операції з управління побутовими відходами в межах територіальної громади або декількох територіальних громад.

Які Загальні вимоги до управління відходами?

Відходи збираються, перевозяться та оброблюються залежно від їх виду, складу і властивостей у спосіб, що:

 1.  сприяє їх подальшому відновленню;
 2. є безпечним для здоров’я людини та не завдає шкоди навколишньому природному середовищу, у тому числі: не становить загрози забруднення води, атмосферного повітря, ґрунту, для рослин і тварин, не спричиняє негативного впливу (незручностей) через шум і запах; не спричиняє негативного впливу на землі сільськогосподарського призначення, природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні; відповідає встановленим стандартам або нормативам шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів та найкращим доступним технологіям і методам управління.

Для сприяння відновленню відходів забезпечується їх роздільне збирання. Змішування відходів з іншими відходами чи матеріалами, якщо такі дії ускладнюють операції з відновлення, забороняється.

Утворювачі або власники відходів, які не є суб’єктами господарювання у сфері управління відходами, зобов’язані забезпечувати зберігання відходів у спосіб, що є безпечним для здоров’я людини та навколишнього природного середовища, та передавати відходи суб’єктам господарювання у сфері управління відходами протягом одного року з моменту їх утворення.

Передача суб’єктам господарювання у сфері управління відходами відходів (крім побутових відходів) з метою збирання, перевезення та оброблення здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства, в якому зазначається код відходів згідно з Національним класифікатором відходів, їх обсяг, найменування та код операції з відновлення та/або видалення відходів.

Об’єкти оброблення відходів проектуються, споруджуються та експлуатуються відповідно до вимог цього Закону, законодавства у сфері містобудування та у випадках, передбачених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягають оцінці впливу на довкілля.

Правила технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють будівництво або знесення будівель та інженерних споруд, зобов’язані забезпечити роздільне збирання відходів будівництва та знесення, їх облік та передачу суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для забезпечення їх оброблення. Відходи будівництва та знесення, що не є небезпечними, підлягають підготовці до повторного використання, рециклінгу, іншому матеріальному відновленню, включаючи зворотне заповнення.

Ввезення в Україну відходів з метою їх видалення забороняється.

Права суб’єктів господарювання у сфері управління відходами

Зберігати відходи на об’єктах оброблення відходів до проведення операцій з оброблення строком до 1 (одного) року та ін.

Обов’язки суб’єктів господарювання у сфері управління відходами

 1. Дотримуватися вимог щодо збирання, перевезення та оброблення відходів, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;
 2. Мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів;
 3. Мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів чи висновок на транскордонне перевезення відходів відповідно до закону;
 4. Забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері управління відходами;
 5.  Призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;
 6. Виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

Які загальні вимоги до управління небезпечними відходами?

Утворення, збирання, перевезення та оброблення небезпечних відходів здійснюються у спосіб, що є безпечним для здоров’я людини та навколишнього природного середовища. Під час здійснення будь-якої операції з управління небезпечними відходами забезпечуються заходи обліку, звітності та контролю відповідно до законодавства.
Суб’єкт господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов’язаний:

 1. мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;
 2. провадити діяльність на об’єктах оброблення відходів, які відповідають вимогам законодавства. Види відходів, що підлягають обробленню на таких об’єктах, повинні відповідати дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

З метою забезпечення оброблення небезпечних відходів у складі побутових відходів відповідно до вимог цього Закону та уникнення забруднення інших видів побутових відходів органи місцевого самоврядування та організації розширеної відповідальності виробників забезпечують встановлення окремих контейнерів, призначених для небезпечних відходів.

Які загальні положення ліцензійної, дозвільної ситеми та інформаційного забезпечення у сфері управління відходами?

Суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати або здійснюють діяльність у сфері оброблення відходів, зобов’язані створити обліковий запис в інформаційній системі управління відходами та внести до системи визначені законодавством необхідні відомості.
Суб’єкти господарювання для здійснення операцій з оброблення відходів зобов’язані отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів до початку своєї діяльності.

Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

Видача, відмова у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів здійснюються відповідно до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів суб’єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами (Міндовкілля України), заяву про отримання дозволу, до якої додаються документи та відомості, передбачені цією статтею.

Подання суб’єктом господарювання заяви про отримання (анулювання) дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів здійснюється в письмовій або в електронній, а видача, відмова у видачі, анулювання дозволу здійснюється виключно в електронній формі.

До заяви про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів для об’єктів, які здійснюють такі операції, додаються:

 1. відомості про назву та код відходів згідно з Національним переліком відходів, відомості про їх склад та властивості, обсяги, для яких передбачається здійснення операції з оброблення;
 2. відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з оброблення відходів та код здійснення планованої операції відповідно до додатка 1 або 2 цього Закону;
 3. відомості про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;
 4. відомості про перелік та опис технологічних процесів, що застосовуються для здійснення операцій з оброблення відходів;
 5. копія розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб у сфері управління відходами;
 6. відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля — у випадках, передбачених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів є безстроковим, крім дозволу на захоронення відходів, який видається на розрахунковий строк експлуатації полігона.

Ліцензія на господарську діяльність з управління небезпечними відходами належить:

 1. Комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів;
 2. Збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшого їх експорту з метою їх оброблення або видалення; (Отримання ліцензії виключно на операцію збирання відходів або на операцію зберігання відходів можливе, за умови наявності нотаріально посвідченого договору між експортером та особою, що відповідає за оброблення відходів, в якому визначено методи екологічно обґрунтованого управління відходами).

Повідомлення на транскордонне перевезення відходів

На підставі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення відходів здійснюється транскордонне перевезення таких видів відходів:

 1. Небезпечні відходи;
 2. Побутові відходи;
 3. Залишки внаслідок спалювання побутових відходів;
 4. Відходи пластику та його сумішей, крім пластикових відходів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Строк дії письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів становить 1 (один) рік з дня її надання.

Висновок на транскордонне перевезення відходів

Транскордонне перевезення відходів, крім відходів, визначених вище, здійснюється на підставі висновку на транскордонне перевезення відходів.
Строк дії висновку на транскордонне перевезення відходів становить 1 (один) рік.

Декларація про відходи

Власники відходів, діяльність яких призводить до утворення небезпечних відходів, або власники відходів, що не є небезпечними, річний обсяг утворення яких перевищує 50 тонн, один раз на рік подають декларацію про відходи.

Ваші перспективні дії на сьогодення?

Для виконання правових, організаційних, економічніих засад діяльності, щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, потрібно підготуватися та впровадити законодавчі зміни у реальність (процес) управління відходами, а саме:

 • здійснити екологічний аудит умов зберігання відходів на предмет їх відповідності вимогам Закону України «Про управління відходами»;
 • провести визначення та класифікацію наявних відходів згідно Національного переліку відходів;
 • визначити згідно з критеріями, встановленими Законом, які з відходів є небезпечними;
 • визначити процеси та операції з управління відходами (оброблення) на підприємстві, які проводяться з відходами та визначити необхідність отримання відповідних документів, такі як дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на господарську діяльність з управління небезпечними відходами;
 • якщо є необхідність отримання дозволу, ліцензії, необхідно розпочати підготовку документів, в тому числі ОВД, для їхнього отримання (перелік документів встановлений та визначений Законом).

З повагою,
Ваш надійний Центр Ліцензування та Дозвільної Документації